Dagdas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “ Saulīte” 
 ir Dagdas novada pašvaldības izveidota un pakļautībā esoša izglītības iestāde pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai.


Adrese:  Alejas iela 15A, Dagda, Dagdas novads, LV - 5674

e-pasts:  pii.saulite@kraslava.lv

mājas lapa:  piisaulite.lv

apmācības valoda: latviešu

grupu skaits :  7 Dagdā

                            1 IPĪV Konstantinovā

                            1 IPĪV Asūnē

2021./2022.m.g. iestādi apmeklē 148 audzēknis

realizējamās programmas: Vispārējās pirmsskolas izglītības programma ( kods 01011111) - 1 -7 gadi
                                                 Interešu izglītības programma ,,Angļu valoda" - 5 -7 gadi

iestādē strādā:  24 pedagoģiskie darbinieki un 26 tehniskie darbinieki