Dagdas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “ Saulīte” 


Adrese:  Alejas iela 15A, Dagda, Dagdas novads, LV - 5674

e-pasts:  pii.saulite@kraslava.lv

mājas lapahttp://www. piisaulite.lv

apmācības valoda: latviešu

grupu skaits :  7 Dagdā

                            1 IPĪV Konstantinovā

                            1 IPĪV Asūnē

2022./2023.m.g. iestādi apmeklē 125 audzēknis

realizējamās programmas: Vispārējās pirmsskolas izglītības programma ( kods 01011111) - 1 -7 gadi

                                                   Interešu izglītības programmas ,, Angļu valoda" - 5-7 gadi
                                                                                                               ,, Skaņu spēles"-   3-5 gadi
                                                                                                               ,,  Sajūtu studija" - 1-3 gadi

iestādē strādā:  24 pedagoģiskie darbinieki un 26 tehniskie darbinieki