Dagdas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “ Saulīte” 
 ir Dagdas novada pašvaldības izveidota un pakļautībā esoša izglītības iestāde pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai.


Adrese:  Alejas iela 15A, Dagda, Dagdas novads, LV - 5674

e-pasts:  pii.saulite@dagda.lv

mājas lapa:  piisaulite.lv

apmācības valoda: latviešu

grupu skaits :  7 Dagdā

                            1 IPĪV Konstantinovā

                            1 IPĪV Asūnē

2020./2021.m.g. iestādi apmeklē 161 audzēknis

realizējamās programmas: Vispārējās pirmsskolas izglītības programma ( kods 01011111) - 1 -7 gadi
                                                 Interešu izglītības programma ,,Angļu valoda" - 5 -7 gadi

iestādē strādā:  23 pedagoģiskie darbinieki un 27 tehniskie darbinieki


 

 .